สถานที่ตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล


หมู่ที่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13250