คู่มือประชาชนขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
คู่มือประชาชนขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล