ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมตำบลวัดตะก

ผลการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลกบเจา

ภาพกิจกรรมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย (งบกรมส่งเสริมการเกษตร)

จัดกระบวนเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)

อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 1

อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 2

อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 3

อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 4

อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 5