ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
มอบป้ายแปลงเกษตรทฤษฎีใหม
เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เยี่ยมร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
ตรวจแปลงพืชหลากหลาย
ประจำเดือน มีนาคม 2560
ปอเทืองอำเภอบางบาล
มอบเชื้อบิวเวอร์เรีย
ประชุมคณะกรรมการบ่อทรายระดับอำเภอ
อบรมโครงการสนุบสนุน ศพก.
ประจำเดือน เมษายน 2560
ประชุมควบคุมการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ระดับจังหวัด
เปิดศูนย์ ศพก.
ช่อง 7 ถ่ายทำน้ำดื่มเทพนาคา
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯมาตรวจเยี่ยม
ชลประทานปล่อยน้ำทำนาปีอำเภอบางบาล
บางบาลผลิตเชื้อบิวเวอร์เรีย
ติดตามสถานการณ์น้ำฝน
ประจำเดือน มิถุนายน 2560
เยี่ยมโรงสีสินเสนา จำกัด
ปลัดกระทรวงเกษตรฯลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังนาข้าว
เกษตรตำบลออกตรวจพื้นที่การเกษตร
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ประชุมชี้แจงโครงการ 9101 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ชี้แจงโครงการ 9101 ตำบลกบเจา
จัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว
ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ประจำเดือน สิงหาคม 2560
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามโครงการ 9101
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯตำบลวัดตะกู
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯตำบลทางช้าง
ประจำเดือน กันยายน 2560