ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนตุลาคม 2560
น้ำเอ่อล้นท่วม ศพก.อำเภอบางบาล
ประชุมชี้แจงโครงการ 5 ประสาน
กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ
สัมมนาการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเยี่ยม ศพก.บางบาล
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางบาล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจประตุระบายน้ำบางบาล
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) ประจำปี 2561
ประจำเดือนธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร การตรวจสอบผู้คัดค้านเยียวยา
ประชุมชี้แจงการร่วมกิจกรรมมหกรรมสินค้าเกษตรภายในงานมรดกโลก
ร่วมกับหน่วยภาค จัดโครงการตลาดประชารัฐอำเภอบางบาล
จัดทำแผนและประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
ประจำเดือนมกราคม 2561
ธกส. มอบกระเช้าปีใหม่
ประชุมคระกรรมการเครือข่ายศูนย์ ศพก.
ร่วมกิจกรรมการปล่อยกุ้งก้ามกรามตามโครงการผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ปี 2561
ร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพัฒนาชุมชน ม.7 ต.กบเจา
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
การกำจัดเพลี้ยกระโดด
การกำจัดหอยเชอรี่
โรคเมาตอซัง
การกำจัดแมลงหล่า
การกำจัดหนอนปลอกข้าว
โรคกาบใบแห้ง
ประจำเดือนมีนาคม 2561
แก้ดินเปรียวจัดการปลูกข้าว
ทำเวทีไทยนิยมยั่งยืน
โครงการอบรมบุคคลากรเพื่อสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
นักศึกษาปริญญาโทจากสถาบัน AIT มาลาวี
ประจำเดือนเมษายน 2561
ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
ประชุมคณะกรรมการชุมชนชี้แจงโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ประชุมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการเกษตรยุวเกษตร
ร่วมประชุม VDO Conferrce โครงการไทยนิยมยั่งยืนฯ
มอบเมล็ดพันธุ์ผักโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
งานรำลึกครบรอบ 6 ปี เสด็จพรราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง
ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ติดตามการเลี้ยงไส้เดือนของ Young Smart Farmer อำเภอบางบาล
ชี้แจงเกษตรกรเข้าร่วมดิจกรรมการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดฯ
อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การผลิตพืชปลอดภัย
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่
การจัดทำเวทีชุมชนครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
เข้าร่วมอบรมตรวจสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ และธัญพืชด้วยชุดตรวจ GPO TM KIT
มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจำเดือนสิงหาคม 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินสนับสนุนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางบาล
ลงพื้นที่สำรวจแมลงดำหนามในนาข้าว
โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561/62