ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประจำเดือนตุลาคม 2561

จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ครั้งที่ 1/2562
ไข่เค็มฝางรสต้ม
พิธีบำเพ็ญกุศลและรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวโครงการชวนคนเมืองปลูกข้าว
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ประชาสัมพันธ์รับสมัคร Young Smart Farmer ปี 2562
ติดตามโครงการโรงเรือนแม่นยำกลุ่ม Young Smart Farmer
ส่งมอบถุงข้าวอโยธยาให้แก่ ศพก. ตำบลกบเจา
ร่วมพิธีเปิดงานชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีตำบลบ่านกุ่ม
ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยชุมชนบางหลวงโดด
ประจำเดือนธันวาคม 2561
เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมตกแต่งบูทจำหน่ายสินค้
การแข่งขันตำส้มตำลีลา
งาน OTOP นวัตวิถี ตำบลกบเจา
ตรวจวัดค่าความเป็นกรดค่าของดินในพื้นที่ข้อพิพาทกับบ่อทราย
เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจออกร้านจำหน่ายสินค้างานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561
การเตรียมความพร้อมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2562
ประจำเดือนมกราคม 2562
สำรวจพื้นที่นาที่ได้รับผลกระทบจากบ่อทราย
จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ครั้งที่ 2
แจ้งต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562
ร่วมร้อนรับการตรวจเยี่ยม ศพก.อำเภอบางบาล
สอบถามข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562
เยี่ยมเยียน ศพก.(เครือข่าย) ตำบลบางหลวง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โครงการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561/62
สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของโรงสีที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานโรงสี
ติดตามแปลงนาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเค็มเข้าสู่คลองชลประทาน
งานวันพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
ประจำเดือนมีนาคม 2562
ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีชุมชน
มอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ตรวจสอบพื้นที่ได้รับผลกระทบจากกรณีบ่อทรายปล่อยน้ำลงสู่คลองสาธารณะ
เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
ติดตามการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร
ประจำเดือนเมษายน 2562
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางบาล
เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง
เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
มอบปัจจัยการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง
เยี่ยมเยียนและติดตามโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ตรวจสอบพื้นที่โครงการปลูกพืชหลังนา ปี 2561/2562
รณรงค์งดเผาตอซัง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
มอบปุ๋ย PGPR2 แก่เกษตรกรผู้นำ
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร
ร่วมงานแถลงข่าวงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม
กิจกรรมจิตอาสา 1 อำเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ
สำรวจพื้นที่เข้ารับการคัดเลือกสนับสนุนโรงอบผลผลิตทางการเกษตรตำบลบางหลวง
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปงใหญ่ ปี 2562 อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรก
การอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร
เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสวนพอเพียง
สนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์ พด.
ประจำเดือนมิถุนายน 2562
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คอลง"
สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าชนิดพร้อมใช้
พิธีเปิดงาน "จันทบุรี" ดินแดนแห่งผลไม้เมืองร้อน
แนะนำการใช้แอฟพลิเคชั่น DOAE Farm book
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2
โครงการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 3
เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศูนย์เครือข่าย) ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล
เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปนิศานาฎ
ทำฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์"โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อม
ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดและมาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร
พัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอบางบาลกิจกรรม 5 ส.
เยี่ยมเยียนห้องปฏิบัติการงานอารักขาพืชสำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
ตรวจสอบพื้นที่และรับขึ้นทะเบียนเกษตร
การประกวด ศบกต. ดีเด่น ระดับ A
ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
งานวันรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ด้านดินและปุ๋ยระดับเขต ปี 2562 ครั้งที่ 2
โครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)
ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ร่วมเป็นคณะกรรมการ กิจกรรมการประกวดขบวน "การรณรงค์ให้มีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2562
ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมการอบรมมาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร
มอบปัจจัยการผลิตโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง
ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (รุ่นที่ 7)
รับเกียรติบัตรการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชน
ระชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางบาล ครั้งที่ 5/2562
ประจำเดือนกันยายน 2562
เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ตำบลพระขาว
ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง ปี 2562
วันรณรงค์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)
โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
มอบเชื้อราไตรโคเด่อร์ม่าชนิดพร้อมใช
อบรมสัมมนาการเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ