ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนตุลาคม 2560
น้ำเอ่อล้นท่วม ศพก.อำเภอบางบาล
ประชุมชี้แจงโครงการ 5 ประสาน
กิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ
สัมมนาการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเยี่ยม ศพก.บางบาล
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางบาล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจประตุระบายน้ำบางบาล
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) ประจำปี 2561
ประจำเดือนธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร การตรวจสอบผู้คัดค้านเยียวยา
ประชุมชี้แจงการร่วมกิจกรรมมหกรรมสินค้าเกษตรภายในงานมรดกโลก
ร่วมกับหน่วยภาค จัดโครงการตลาดประชารัฐอำเภอบางบาล
จัดทำแผนและประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
ประจำเดือนมกราคม 2561
ธกส. มอบกระเช้าปีใหม่
ประชุมคระกรรมการเครือข่ายศูนย์ ศพก.
ร่วมกิจกรรมการปล่อยกุ้งก้ามกรามตามโครงการผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ปี 2561
ร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพัฒนาชุมชน ม.7 ต.กบเจา
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
การกำจัดเพลี้ยกระโดด
การกำจัดหอยเชอรี่
โรคเมาตอซัง
การกำจัดแมลงหล่า
การกำจัดหนอนปลอกข้าว
โรคกาบใบแห้ง
ประจำเดือนมีนาคม 2561
แก้ดินเปรียวจัดการปลูกข้าว
ทำเวทีไทยนิยมยั่งยืน
โครงการอบรมบุคคลากรเพื่อสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
นักศึกษาปริญญาโทจากสถาบัน AIT มาลาวี
ประจำเดือนเมษายน 2561