ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนตุลาคม 2561

จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ครั้งที่ 1/2562
ไข่เค็มฝางรสต้ม
พิธีบำเพ็ญกุศลและรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวโครงการชวนคนเมืองปลูกข้าว
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ประชาสัมพันธ์รับสมัคร Young Smart Farmer ปี 2562
ติดตามโครงการโรงเรือนแม่นยำกลุ่ม Young Smart Farmer
ส่งมอบถุงข้าวอโยธยาให้แก่ ศพก. ตำบลกบเจา
ร่วมพิธีเปิดงานชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีตำบลบ่านกุ่ม
ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยชุมชนบางหลวงโดด
ประจำเดือนธันวาคม 2561
 
 
 
ประจำเดือนมกราคม 2562
 
 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
 
ประจำเดือนมีนาคม 2562
 
 
ประจำเดือนเมษายน 2562
 
 
 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
 
 
 
 
ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 
 
 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 
 
 
ประจำเดือนสิงหาคม 2562