ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน ตุลาคม 2559
EM Ball คืออะไร
ผลิต EM Ball
มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลพระขาว และตำบลกบเจา
เร่งเก็บเกี่ยวข้าว เผือก และเมล่อน
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ พระนครศรีอยุธยาตรอจสอบพื้นที่ประสบอุทภัยอำเภอบางบาล
จัดเวทีชี้แจงการเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย และประชาคมปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว
ประชุมชี้แจงการเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
ประจำเดือน ธันวาคม 2559
อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
ตรวจแปลงโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง
ลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยปุ๋ยอินทรีย
อบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
ประจำเดือน มกราคม 2560
เฝ้าระวังปัญหาข้าวกระทบหนาว
จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
ทำดีเพื่อพ่อ-ปล่อยปลาลงบ่อปลาพระราชทาน
ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
เศรษฐกิจพอเพียงเรียงร้อยปลูกผักและต้นลำพูน
ตรวจสอบภายในกระทรวงเกษตรเยี่ยมเกษตรกร อชก.
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ร่วมสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
ประจำเดือน มีนาคม 2560
เตือนภัยการระบาดโรคแมลง
เขตติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560