โครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/59

แผนการจัดอบรมกิจกรรมการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรังตามมาตรการที่ 1

การจัดอบรมเกษตรกรตามมาตรการที่ 1

มอบปัจจัยการผลิตตามมาตรการที่ 1

เยี่ยมเยียนเกษตรกรตามมาตรการที่ 1