...คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร "กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"...
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Email - bangban_05@hotmail.com     โทรศัพท์/โทรสาร 0-3530-7787
<<.....ข้อมูลการเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลมหาพราหมณ์
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสะพานไทย
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไทรน้อย
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวัดยม
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางบาล
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางชะนี
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางหลวง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางหลวงโดด
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำเต้า
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านคลัง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านกุ่ม
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวัดตะกู
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกบเจา
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทางช้าง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพระขาว
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางหัก 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล  มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทั้งหมด  16  ศูนย์ด้วยกัน  คือ