...คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร "กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"...
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Email - bangban_05@hotmail.com     โทรศัพท์/โทรสาร 0-3530-7787
<<.....อัตรากำลัง

ที่

 

ตำบล

 

พื้นที่เพาะปลูก

(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย

(ก.ก./ไร่)

ราคา

(บาท/ตัน)

หมายเหตุ

 

1 กบเจา 7,006 7,006 456 6,300  
2 ทางช้าง 1,005 1,005 508 6,300  
3 ไทรน้อย 3,105 3,105 452 6,300  
4 น้ำเต้า 4,614 4,614 753 6,300  
5 บางชะนี 1,671 1,671 438 6,300  
6 บางบาล 3,099 3,099 454 6,300  
7 บางหลวง 2,556 2,556 357 6,300  
8 บางหลวงโดด 3,251 3,251 358 6,300  
9 บางหัก 6,852 6,852 359 6,300  
10 บ้านคลัง 2,862 2,862 354 6,300  
11 พระขาว 3,740 3,740 655 6,300  
12 มหาพราหมณ์ 2,716 2,716 357 6,300  
13 วัดตะกู 4,149 4,149 352 6,300  
14 วัดยม 4,527 4,527 428 6,300  
15 สะพานไทย 1,534 1,534 356 6,300  
16 บ้านกุ่ม 7,064 7,064 459 6,300  
ข้อมูลการปลูกข้าวนาปี
ข้อมูลการปลูกข้าวนาปรัง

ที่

 

ตำบล

 

พื้นที่เพาะปลูก

(ไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ย

(ก.ก./ไร่)

ราคา

(บาท/ตัน)

หมายเหตุ

 

1 กบเจา 425 425 984 6,400  
2 ทางช้าง 120 120 823 6,200  
3 ไทรน้อย - - - -  
4 น้ำเต้า 4,601 4,601 922 6,200  
5 บางชะนี 110 110 807 6,200  
6 บางบาล - - - -  
7 บางหลวง - - - -  
8 บางหลวงโดด - - - -  
9 บางหัก - - - -  
10 บ้านคลัง 215 215 806 6,400  
11 พระขาว 438 438 882 6,200  
12 มหาพราหมณ์ - - - -  
13 วัดตะกู 437 437 818 6,200  
14 วัดยม - - - -  
15 สะพานไทย 175 175 807 6,100  
16 บ้านกุ่ม 542 542 999 6,400