นายสมเกียรติ เพิ่มพิพัฒน์
เกษตรอำเภอบางบาล


         
งานส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันเกษตรกร
งานส่งเสริมและพัฒน
าการผลิต
งานบริหารทั่วไป
งานยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ
งานอารักขาพืช
ว่าง
ว่าง

นางสาวพรภิสุข จิตภักดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางวรรณา ยิ้มศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกฤติยา ศรีศักดา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
นางสาวอรุณนี ลาน้ำเที่ยง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสมจิต พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพจนาถ กองสงฆ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 
 
...คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร "กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"...
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Email - bangban_05@hotmail.com     โทรศัพท์/โทรสาร 0-3530-7787
<<.....ข้อมูลอำเภอ