นายสมเกียรติ เพิ่มพิพัฒน์
เกษตรอำเภอบางบาล


         
งานส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันเกษตรกร
งานส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต
งานบริหารทั่วไป
งานยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ
งานอารักขาพืช

นางสาวจินรินทร์ สุนันทารอด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรปฏิบัติการ

นายอภิวัฒน์ เรืองศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางวรรณา ยิ้มศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพจนาถ กองสงฆ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวสุพัตรา คำศิริรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


 
นางสาวดวงใจ จันทง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร
นางสมจิต พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ
 
...คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร "กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"...
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Email - bangban_05@hotmail.com     โทรศัพท์/โทรสาร 0-3530-7787
<<.....ข้อมูลอำเภอ