นายสมเกียรติ เพิ่มพิพัฒน์
เกษตรอำเภอบางบาล


         
งานส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันเกษตรกร
งานส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต
งานบริหารทั่วไป
งานยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ
งานอารักขาพืช

นางสาวพรภิสุข จิตภักดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ว่าง
นางวรรณา ยิ้มศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งสาวกนกทิพย์ กันธา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายอภิวัฒน์ เรืองศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


 
นางสมจิต พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพจนาถ กองสงฆ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวดวงใจ จันทง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 
...คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร "กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"...
สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Email - bangban_05@hotmail.com     โทรศัพท์/โทรสาร 0-3530-7787
<<.....ข้อมูลอำเภอ