ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพสินค้าเกษตร

Powerpoint ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพสินค้าเกษตร
แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ
แนวทางการพัฒนา ศพก. อำเภอบางบาล
แบบรายงานการจัดทำฐานเรียนรู้และองค์ความรู้
แบบรายงานหลักสูตรการเรียนรู้สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Email - bangban_05@hotmail.com     โทรศัพท์/โทรสาร 0-3530-7787