ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน

1. วางแผนและส่งเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอำเภอ

2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

3. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์

4. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทการปฏิบัติงานในพื้นที่

1. ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร

2. เน้นบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาอาชีพ และประสานการส่งเสริมการผลิต/การจัดการผลผลิต/การถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ โดยใช้ศูนย์ (ศบกต.)รวมทั้งองค์กรเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงาน

3. เน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรเป็นหลัก เพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการวางแผนการผลิตได้ด้วยตนเอง

4. กำหนดการออกเยี่ยมศูนย์บริการฯ และองค์กรเกษตรกรเพื่อทราบปัญหาและความต้องการนำมาใช้ในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการและเผยแพร่ข่าวสารสถานการณ์และการเตือนภัย

5. ให้บริการเกษตรกรครอบคลุมทุกสาขาอาชีพการเกษตร รวมถึงการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร

6. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และบูรณาการกับพื้นที่และหน่วยงานอื่น

7. จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายบุคคลที่สอดคล้องกันทั้งสำนักงาน เช่น แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี แผนการเยี่ยม เป็นต้น