จัดตั้งคณะกรรมการแปลงใหญ่

ผังการดำเนินงานแปลงให ญ่

ข้อมูลพื้นฐานและแผนปฏิบัติงานรายแปลง

รายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมแปลงใหญ่