สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
หมู่ที่ 1 ตำบลมหาพรามหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
E mail:bangban_05@hotmail.com
โทร. 0 - -3530 - 7787

 
...คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร "กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"...


ขอเชิญเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2561
คลิก


ชาวนาอยุธยาภูมิใจ นาข้าวได้ผลผลิตดี หลังเดินตามรอยพ่อหลวง เศรษฐกิจพอเพียง
โดยสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับ
ทหารแนะนำปลูกข้าวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนได้ผลผลิตเต็มร้อย

คลิก

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลกบเจา อำเภอบางบาล คลิก

การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ วัดพระขาว อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา 20 ส.ค.58


ข้าวและธัญพืช
พืชไร่
ไม้ผล ไม้ยืนต้น
พืชผัก สมุนไพร
ไม้ดอก ไม้ประดับ
ศัตรูพืช
การแปรรูปผลผลิต
วิทยากรเกษตรอื่น ๆ

ประกาศประมูลราคารื้อถอน
และจำหน่ายอาคารสิ่งปลูกสร้าง
บ้านพักเกษตรตำบล
คลิก

โครงการ 9101lens plus
www.free-counter-plus.com
lens plus
สถิติผู้เข้าชมเวปไซด์

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ