สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล
หมู่ที่ 1 ตำบลมหาพรามหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
E mail:bangban_05@hotmail.com
โทร. 0 - -3530 - 7787

 

 

 

 

 
...คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร "กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"...

ชาวนาอยุธยาภูมิใจ นาข้าวได้ผลผลิตดี หลังเดินตามรอยเท่าพ่อหลวง เศรษฐกิจพอเพียง
โดยสำนักงานเกาตรอำเภอร่วมกับ
ทหารแนะนำปลูกข้าวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนได้ผลผลิตเต้มร้อย
คลิก
ศูนย์เรียนรูู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลกบเจา อำเภอบางบาล คลิก
ตลาดเกษตรกรออนไลน์กรมส่งเสริมการเกษตร
ตลาดเกษตรกรออนไลน์กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้าวและธัญพืช
พืชไร่
ไม้ผล ไม้ยืนต้น
พืชผัก สมุนไพร
ไม้ดอก ไม้ประดับ
ศัตรูพืช
การแปรรูปผลผลิต
วิทยากรเกษตรอื่น ๆ

ประกาศประมูลราคารื้อถอน
และจำหน่ายอาคารสิ่งปลูกสร้าง
บ้านพักเกษตรตำบล
คลิก

โครงการ 9101 

 lens plus
www.free-counter-plus.com
lens plus
สถิติผู้เข้าชมเวปไซด์

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ